Contact us

Address: Xichang College, Mapingba, Xichang, Sichuan, P.R. China

Postcode: 615013

Fax: +86-834-2580106

Tel: +86-834-2580106(O),13881530110(Cell phone)

Email: xccfao@aliyun.com

WS: http://www.xcc.edu.cn