English / Chinese / Korean / Japanese / Russian / French / Vietnamese

Dien thoai:86-571-88165512 ;

Fax:+86-571-88165698

Website: https://cuecc.com

E-mail : admission@126.com

 
 

 
TRUONG DAI HOC TAY BAC

TRUONG DAI HOC TAY BAC

Chao mung cac ban den voi truong Dai hoc Tay Bac –Tay An ?Trung Quoc

Truong Dai hoc Tay Bac duoc thanh lap vao nam 1902,la mot truong lau doi nhat ve giao duc bac cao cua vung Tay Bac Trung Quoc ,mot truong giao duc toan dien chu dao cua Trung Quoc.Truong cung la mot trong danh sach cac truong giao duc bac cao trong diem nam trong 'du an 211' cua Nha nuoc.Truong dai hoc Tay Bac nam o thanh pho Tay An_mot thanh pho co cua Trung Quoc ,trung tam van hoa Trung Hoa co dai.

Truong co 22 khoa va hoc vien.Trong do co 67 chuyen nganh dao tao chinh quy,91 nganh dao tao cao hoc,37 nganh dao tao tien si voi hon 18000 sinh vien bao gom hon 150 luu hoc sinh

•  Chuong trinh dao tao

a.He chinh qui

Bao gom cac nganh hoc sau:lich su,kinh te,tieng Trung va van hoc Trung Quoc ,bao chi ,khao co hoc ,cong nghe bao ton,di tich van hoa,ngoai thuong,quan li du lich,khoa hoc dien toan va thong tin,cong nghe thong tin,cong nghe sinh hoc,dong y,ke hoach do thi,khoa hoc moi truong,nghien cuu va khao sat tai nguyen.

b.Thac si,nghien cuu sinh

Bao gom cac nganh hoc:ly lan van hoc va nghe thuat,van hoc Trung Quoc co dai,van hoc Trung Quoc duong dai,ngon ngu hoc,bao chi,dien anh,tuyen truyen hoc,lich su Trung Quoc co dai,lich su Trung quoc hien dai va can dai,lich su kinh te,hoat dong tien te,quan ly cong thuong,quan ly du lich,kinh te phap.

c.Chuong trinh dao tao khong chinh qui(thoi gian tu nua nam den 2 nam)

Can cu vao trinh do tieng Han cua moi hoc sinh(nghe,noi,doc,viet),hoc vien se phan ra thanh cac lop voi trinh do khac nhau nhu so cap,trung cap,cao cap.Ve phuong dien to chuc dao tao tieng Han,se co cac lop hoc nho,moi lop khoang 15 nguoi.Ngoai ra hoc vien con to chuc cac lop hoc tu chon nhu thu phap ,hoi hoa,thai cuc quyen...

d.Khoa hoc ngan han

Khoa hoc tieng Han ngan han danh de nang cao su hieu biet ve van hoa Trung Quoc ,hoc tieng Han,chu yeu la dao tao tieng Han co ban(tieng Han nghe noi,tieng Han doc hieu ,thu phap ,hoi hoa, thai cuc quyen).Tat ca cac lop hoc cua chuong trinh hoc nay se duoc mo theo thoi gian ma hoc sinh dang ki.Thoi gian bieu co the trao doi cho phu hop voi moi lop hoc.Toi thieu la 10 nguoi cho moi lop hoc.Hoc sinh co the dang ki hoc trong suot ca nam.

•  Bang gia tham khao

a.+Hoc phi (khoa hoc ngon ngu va van hoa Trung Quoc )

Thoi gian

1 thang

2 thang

1 hoc ky

2 hoc ky

Muc phi

2400NDT

4400 NDT

7200NDT

14400NDT

+He chinh qui,he khong chinh qui,thac si,nghien cuu sinh(phi dang ki 320NDT )

Chuyen nganh va he dao tao

Nghe thuat va khoa hoc xa hoi

Khoa hoc ki thuat

Chinh quy va khong chinh quy

14400NDT

16800NDT

Thac si

16000NDT

20800NDT

Tien si

20800NDT

32000NDT

b.Gia phong o

Loai phong

Thiet bi

Gia

Phong doi

W.C,dieu hoa,T.V,dien thoai

32NDT (1 nguoi/1 ngay)

Phong don

W.C,dieu hoa,T.V, dien thoai

48NDT (1 nguoi/1 ngay)

Phong doi

W.C cong cong,dieu hoa,T.V,dien thoai

6000NDT (1 nguoi/1 nam)

Phong 4 nguoi

W.C cong cong,dieu hoa,T.V,dien thoai

3000NDT (1 nguoi/1 nam)

Toa nha sinh vien quoc te ,moi tang duoc trang bi bep,tu lang,may giat,dien thoai IC,nuoc nong.Mua dong co may suoi am.CICE co 2 toa nha lon voi hon 300 phong.Co cac loai phong nhu:phong don,phong doi,phong tieu chuan.CICE da noi duong day internet cho hoc sinh.Ngoai ra con co cac dich vu nu fax,photocopy,ve tau,may bay.

•  Moi chi tiet xin vui long lien he:

Van phong luu hoc sinh_Hoc vien giao luu van hoc quoc te_Truong Dai hoc Tay Bac_Tay An_ Trung Quoc _710069

Dien thoai:86-571-88165512 ;

Fax: 86-571-88165698

Website: https://cuecc.com

E-mail : admission@126.com

Mau don (moi tai _DOWN LOAD_)

    
 
   

Tel?+86-571-88165512  Fax?86-571-88165698
E-mail ?admission@126.com   Website?https://cuecc.com